REQUISITOS PARA FACER OS DESPRAZAMENTOS ÁS HORTAS DE AUTOCONSUMO SEGUNDO A ORDE DE 27/4/2020 (INCLÚENSE MODELOS DA DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Publicado: 28 de abril de 2020, 12:06
  1. NOTICIAS DEL DESPACHO
REQUISITOS PARA FACER OS DESPRAZAMENTOS ÁS HORTAS DE AUTOCONSUMO SEGUNDO A ORDE DE 27/4/2020 (INCLÚENSE MODELOS DA DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Tralo anuncio do acordo aprobado polo Centro de Coordinación Operativa (Cecop)  de Galicia o pasado día 25 de de abril, a Consellería de Medio Rural ven de aprobar a súa Orde de 27/4/2020, pola que se modifica a súa anterior Orden na que se regulaba, entre outras cuestións, <<o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias>>.

 

Pois ben, nesta Orde publicada no DOG Nº 81 do día de hoxe (28 de abril), establécense os requisitos que deberán cumprirse para realizar os desprazamentos ás hortas ou viñedos de autoconsumo, que son os seguintes:

1º.- As hortas ou viñedos deberán estar situadas no mesmo concello da residencia habitual do agricultor e, no caso en que estean situadas noutro concello, a situación dos cultivos non poderá superar a distancia de 5 km dende a vivenda do seu titular.

2º.- Só poderán estar dúas persoas como máximo na horta ou viñedo, <<as cales deberán respectar en todo momento as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade sanitaria>>.

3º.- Para acreditar a necesidade do desprazamento ás hortas de autoconsumo, poderá presentarse <<carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios>>. No caso dos viñedos de autoconsumo, o desprazamento poderá acreditarse tamén <<coa tarxeta de rexistro dispensada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe cando se dan de alta nos rexistros>>-

4º.- Ademais diso, as persoas que realicen o desprazamento deberan levar consigo unha DECLARACIÓN RESPONSABLE na que:

a)    Se identifiquen as fincas nas que se van facer os cultivos.

b)    Se determinen os tipos de cultivos que se van realizar.

c)    No caso de tratarse de CULTIVOS ECOLÓXICOS, deberá indicarse que non se empregan tratamentos fitosanitarios e que, polo tanto, carece do carné de aplicador/manipulador destes produtos.

d)    O agricultor leva desprazándose de xeito habitual ás fincas en cuestión, para a realización de cultivos de autoconsumo, POLO MENOS DURANTE O ÚLTIMO ANO.

A regulación prevista nesta Orden entra en vigor o mesmo día da súa publicación, é dicir, o día de hoxe 28 de abril.

 

A continuación, vos facilitamos dous modelos redactados pola avogada do Despacho Bugarín & Gago, Cristina Bugarín, segundo se trate ou non de cultivos ecolóxicos:

 

 

MODELO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CULTIVOS ECOLÓXICOS

 

D/D.ª ________________________________, maior de idade, con domicilio en __________________________, titular do NIF ___________________, con teléfono ___________________,

 

Declaro responsablemente: 

 

1º.- Que son titular das seguintes fincas situadas no concello de _____________:

 

a).- Finca con referencia catastral __________________________

b).- Finca con referencia catastral __________________________

c).- Finca con referencia catastral __________________________

2º.- Que nesas fincas teño que realizar os seguintes cultivos:_____________________________________________

3º.- Que os referidos cultivos son ECOLÓXICOS, polo que non emprego tratamentos fitosanitarios e, polo tanto, non dispoño de carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios.

4º.- Que levo desprazándome de xeito habitual, polo menos durante o último ano, ás fincas antes referidas para a realización de cultivos de autoconsumo.

5º.- Que me obrigo a respectar, en todo momento, as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola Autoridade Sanitaria.

 

E para que conste, aos efectos de acreditar os meus desprazamentos dende o meu lugar de e o lugar onde están situadas as fincas antes referidas, en cumprimento do disposto na Orde de 27/4/2020 da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, asino a presente declaración responsable

 

en ________________________, a ____de ____________de 2020. 

 

Fdo: ________________________

 

MODELO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CULTIVOS NON ECOLÓXICOS

 

 

D/D.ª ________________________________, maior de idade, con domicilio en __________________________, titular do NIF ___________________, con teléfono ___________________,

 

Declaro responsablemente: 

1º.- Que son titular das seguintes fincas situadas no concello de _____________:

a).- Finca con referencia catastral __________________________

b).- Finca con referencia catastral __________________________

c).- Finca con referencia catastral __________________________

2º.- Que nesas fincas teño que realizar os seguintes cultivos:_____________________________________________

3º.- Que dispoño de carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios.

4º.- Que levo desprazándome de xeito habitual, polo menos durante o último ano, ás fincas antes referidas para a realización de cultivos de autoconsumo.

5º.- Que me obrigo a respectar, en todo momento, as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola Autoridade Aanitaria.

 

E para que conste, aos efectos de acreditar os meus desprazamentos dende o meu lugar de e o lugar onde están situadas as fincas antes referidas, en cumprimento do disposto na Orde de 27/4/2020 da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, asino a presente declaración responsable

 

en ________________________, a ____de ____________de 2020. 

 

 

Fdo: ________________________

 

Noticias relacionadas

A XUNTA FLEXIBILIZA OS DESPRAZAMENTOS ÁS HORTAS DE AUTOCONSUMO E AMPLIA O PRAZO DA LIMPEZA DE BIOMASA NA FRANXA DE 50 METROS DENDE AS VIVENDAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS

A XUNTA FLEXIBILIZA OS DESPRAZAMENTOS ÁS HORTAS DE AUTOCONSUMO E AMPLIA O PRAZO DA LIMPEZA DE BIOMASA NA FRANXA DE 50 METROS DENDE AS VIVENDAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Na reunión do Centro de Coordinación Operativa (Cecop)  de Galicia, que se celebrou onte -25 de de abril- aprobáronse unha serie de medidas de flexibilización respecto do confinamiento ordeado debido á pandemia do COVID-19, e, en concreto, en relación cos desprazamentos ás hortas de autoconsumo, a
BUGARIN & GAGO ABOGADOS CONTINUA A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES EN ESTOS TIEMPOS TAN DIFÍCILES

BUGARIN & GAGO ABOGADOS CONTINUA A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES EN ESTOS TIEMPOS TAN DIFÍCILES

Por responsabilidad, dada la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo, desde el pasado 13 de marzo BUGARIN & GAGO ABOGADOS no atiende de forma presencial en su Oficina de Vigo, pero estamos completamente a disposición de nuestros clientes, al estar equipados con nuestros portátiles y
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONFIRMA QUE EL TERRENO DEL CEIP DE SOBRADA PERTENECE A LA COMUNIDAD DE MONTES DE SOBRADA (TOMIÑO)

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONFIRMA QUE EL TERRENO DEL CEIP DE SOBRADA PERTENECE A LA COMUNIDAD DE MONTES DE SOBRADA (TOMIÑO)

En día de hoy  se ha notificado a la abogada Cristina Bugarín la Sentencia de 22/1/2020 por la que la Audiencia Provincial de Pontevedra DESESTIMA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO, contra la sentencia que dictó el pasado año el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Tui